Ayiti Pou Ayisyen

Nous décodons l'info

Nous décodons l'info

humaaans/standing-2Created with Sketch.
humaaans/standing-3Created with Sketch.

Kisa Leta Ayisyen Dwe Fè pou Pwoteje Popilasyon an kont Kowonaviris la?

Kòman dirijan Ayisyen yo ka fè efektivman pou retade ou byen diminye enpak katastwòf saa ki ap menase popilasyon an ?

Kisa Leta Ayisyen Dwe Fè pou Pwoteje Popilasyon an kont Kowonaviris la? image

Credit Image: riotimesonlines.com

Leta Ayisyen sanble ap fè anpil mouvman pou montre ke yo ap pare pou fè fas ak epidemi KowonaViris la si jamè maladi a ta rive rantre nan peyi a. Nan yon premye tan yo mete kèk ajan avèk tèmomèt elektwonik pou ap pran tanperati kò mounn ki ap rantre nan ayopò entènasyonal la. Èske sa fèt sou fwontyè a tou ? Nou pa konnen. Men lè nou konsidere jan rejim saa renmen montre sa li ap fè epi yo pa montre nou foto kote menm travay sa ap fèt sou fwontyè a. Sa fè nou gen dout ke ti travay saa reyalize tou sou fwontyè a.

Men tou yon moun ka remake ke operasyon mezire tanperati vwayajè sa yo fèt avèk anpil lejète. Ajan ki ap pran mezi tanperati a, pa gen okenn konbinezon ki pwoteje li vre de vwayajè yo. Se sèlman ti kachne a li genyen alòske tout pasaje yo ap rive sou li san kachne. Kidonk si yo touse se nan figi ajan yap touse. Lè yap pale ak ajan, postiyon ka soti nan bouch pasaje a al tonbe sou ajan. Si moun nan te kontamine san li poko malad li ap pase ajan an maladi a san pwoblèm. Ajan pap menm konn si mounn sa te malad.

Men tou jan mounn yo desann avyon yo kole kole konsa, si youn malad li ap gentan pase li bay anpil lòt pasaje.

Ki pwotokòl yo ap mete an plas si ajan yo ta jwenn ke gen yon grenn mounn nan pasaje yo ki gen lafyèv ? Èske yap mete grenn pasaje saa an Karantèn ou byen yap mete tout pasaje yo nèt an karantèn ? E si pasaje sispèk saa tonbe fè wondonmon ?

An karantèn ? ki kote ? … Kiyès ki ap mete mounn yo an karantèn? 2 -3 grenn ajan imigrasyon yo?

Nou panse ke dirijan yo pa serye nan desizyon ke yo pran yo ou byen yo pa konprann nivo prekosyon ke sa mande pou siveye maladi saa.

Ki konsèy nou gen pou dirijan yo, lè nou gade sa ke peyi devlope yo ap fè:

1. Siveyans nan ayopò ak fwontyè tèrès yo

- Bay ajan imigrasyon yo bon ekipman, konbinezon ki pou pwoteje yo seryezman.

- Bay ajan sa yo bon fòmasyon nan kòman pou yo mete ak retire konbinezon an sou yo pou yo pa mete tèt yo a risk.

- Enstale rapidman yon kamera tèmik ki pèmèt ou detekte chalè kò mounn a distans. Plase kamera sa yo nan kèk zòn stratejik ki ap pèmèt ou obsève tout mounn nan ayewopò a

- Defini de strateji ki ap pèmèt nou apreyande yon mounn ki ta sispèk e ki rebel.

- Mete yon « task force »sou plas pou pote soutyen ak Ajan yo si gen bezwen

- Mete yon selil ki pou ap sipèvize aksyon ajan ki ap akeyi pasaje yo. Selil saa ka reflechi pou amelyore pwen fèb demach siveyans lan.

thermal cam

2. Karantèn nan ayopò ak fwontyè tèrès yo

- Fòk genyen 3 espas diferan pou mete mounn an Karantèn nan Ayopò a

- Premye espas la se pou mounn ki sispèk ki gen gwo sentom yo (max 5 plas)

- Dezyèm espas la se pou mete mounn ki te chita tou pre mounn ki sispèk la (max 10 plas)

- Twazyèm espas la se pou gade sou obsèvasyon rès ekipaj avyon an, an atandan ou transfere yo yon lòt kote (4 sal max 50 plas)

- Ekipman pou moun ki ap gen pou rantre ak soti nan diferan espas sa yo dwe diferan swivan nivo risk la

- Fòk leta gentan planifye kòman li ap rive pran swen mounn ke li pral gade sou siveyans yo

3. Tretman malad ki enfekte pa viris la

- Fòk leta genyen 4 lopital kle sou teritwa a kote li ka voye malad ki fè tès covid-2019 la e ki genyen viris la

- Chak lopital dwe pou pi piti gen 50 plas avèk posibilite pou mete 50 plas sou li chak semenn

- Fòk seksyon ki ap gen pou jere malad sa yo izole de rès lopital la

4. Relasyon entènasyonal

- Mande èd ak ankadreman ekspè nan OMS yo, pou konnen ki pi bon ekipman ak materyèl nou ka itilize

- Mete yon selil doktè ki ap fè rechèch pou konnen ki medikaman yo itilize nan lòt peyi ki fè fas ak maladi a déjà, trankou Lachin

- Mande Gouvènman Kiba pou ede nou nan prepare ak fè fonksyone 4 Sant Ijans sa yo ki ap nan 4 gwo lopital sou teritwa a.

- Travay avèk otorite Lasante Kiben yo pou konnen ki medikaman ki plis itil pou konbat efè maladi a ke nou ka gentan achte an stock mete la.

5. Kominikasyon

- Mete yon selil kominikasyon sou plas ki ap gen pou pataje bon jan enfòmasyon sou evolisyon viris la nan lòt peyi

- Selil saa ap gen pou defini yon plan pou edike moun yo sou ki konpòtman pou yo genyen si yo gen maladi, ak si y opa genyen maladi a

- Li ap gen pou li defini ki meyè konpòtman pou moun genyen nan espas piblik laa, pou evite transmisyon maladi a.

Nou espere ke otorite yo a konprann ke li pa nan moman pou yo ap fè pwomès toujou, se moman pou yo fè de bagay konkrè. Paske malè saa, pa rete sou tèt malere ki nan lari a sèlman. Risk pou otorite yo pran maladi a si li rive Ayiti menm pou tout moun.

Partagez sur vos reseaux: